Asiakaspalvelu ja myymälä ovat avoinna arkisin ma-pe klo 7:30 – 17:00  (Heinäkuussa 7:30-16:00) puh. (09) 700 29 900. Huom! olemme suljettuna Juhannusaattona 21.6.2024

Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE

Rekisterin nimi

Suomen Muuttolaatikko Oy:n asiakasrekisteri.
Rekisteri käsittää Suomen Muuttolaatikko Oy:n vuokra- ja laskutusasiakkaat.

Rekisterin pitäjä

Suomen Muuttolaatikko Oy
Hämeentie 155, 00560 HELSINKI
Puh: (09) 700 29 900
Y-tunnus 0970208-4
Kotipaikka: Helsinki

Rekisteriä hoitaa yrityksen toimitusjohtaja, Antti Karhu

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on toimia Suomen Muuttolaatikko Oy:n asiakasrekisterinä. Tähän kuuluu asiakkaiden tilausten hallinnointi, arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään tietosuoja-asetuksen sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää organisaation omissa rekistereissä esimerkiksi mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Organisaatio saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita, jolloin osia rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Käsittelyn oikeusperusteena on sopimus.

Rekisteriin kerättävät tiedot

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:

 • Rekisteröidyn nimi
 • Henkilötunnus / Y-tunnus
 • Yhteystiedot (osoitetiedot, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, yhteyshenkilöt)
 • Asiakkaan tilaamat palvelut
 • IP-numero

Tietojen säilytysaika

Rekisteriin tallennettuja tietoja säilytetään Kirjanpitolain 10 § määritetty säilytysaika 10 vuotta, sikäli kun ne
ovat toimineen / toimivat perusteena laskutukselle tai muille maksuille. Asiakas voi vaatia Henkilötunnuksensa
hävittämistä tiedoista sen jälkeen, kun asiakassuhde on päättynyt ja kaikki asiakassuhteeseen liittyneet
veloitukset on suoritettu. Kauppaan johtamattomia tietoja ei säilytetä.

Tietolähteet

Rekisteriin tallennetaan asiakkaan verkkokaupassa jättämät tiedot, sekä asiakkaiden puhelintilausta tai sähköpostitilausta tehdessä luovuttamat tiedot. Asiakkaasta voidaan saada tietoa myös yhteistyökumppaneiden palveluista (kuten luottopäätöspalvelu) tai muista digitaalisista lähteistä, evästeiden kautta.

Osa tiedoista voidaan saada myös kolmannelta osapuolelta, mikäli Suomen Muuttolaatikko Oy osallistuu kolmannen osapuolen asiakkaalle tarjoamaan palveluun. Tilanne voisi olla esimerkiksi sellainen, jossa asiakas tilaa muuton kolmannelta osapuolelta, ja kolmas osapuoli ulkoistaa laatikoiden toimituksen Suomen Muuttolaatikko Oy:lle. Tietoihin voidaan pyytää päivityksiä vain rekisteröidyltä itseltään, tai hänen edustajalta.

Tietoja ei luovuteta organisaation ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden käyttöön, paitsi palveluiden tuottamiseen, luottotarkistukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole reksiterinpitäjän tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

Tietoja käytetään:

 • Suomen Muuttolaatikko Oy:n omaan markkinointiin ja myyntiin
 • Vuokra- ja laskutusasiakkaiden luottotietojen tarkistamiseen vuokrauspalvelun tai muun luottokaupan yhteydessä.
 • Asiakassuhteen hoitamiseen (Kuten asiakkaan tunnistamiseen, tukeen tai tiedottamiseen)
 • Asiakkaan tilaaman palvelun toteuttamiseen.
 • Laskutukseen ja tarvittaessa saatavien perintään.

Tietojen suojaaminen

Rekisterin suojauksen periaatteet A: Manuaalinen aineisto

 • Asiakastapahtumissa kerättävät yhteystiedot ja muut manuaalisesti käsiteltävät asiakastietoja sisältävät asiakirjat säilytetään alkukäsittelyn jälkeen lukituissa tiloissa. Kiinteistö on videovalvottu.
 • Ainoastaan määrätyillä, salassapitositoumukseen suostuneilla työntekijöillä on oikeus käsitellä manuaalisesti tallennettuja asiakastietoja.
 • Rekisterin tietojen suojaamisessa ja käsittelyssä noudatetaan tietosuojalain säännöksiä ja periaatteita, viranomaisten määräyksiä sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Rekisterin suojauksen periaatteet B: ATK:lla käsiteltävät toiminnot

 • Ainoastaan määrätyillä organisaation ja sen lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää asiakasrekisteriä ja ylläpitää sen tietoja. Kullakin määritellyllä käyttäjällä on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.
 • Jokainen käyttäjä on suostunut salassapitositoumukseen. Järjestelmä on suojattu palomuurilla, joka suojaa ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja järjestelmään.
 • Rekisterin tietojen suojaamisessa ja käsittelyssä noudatetaan tietosuojalain säännöksiä ja periaatteita, viranomaisten määräyksiä sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa.
 • Verkkokaupassa tietojen jättäminen on suojattu 128-bittisellä salauksella
 • Vuokrausjärjestelmässämme tiedot tallennetaan Elisa Oyj:n tytäryhtiö Elisa Appelsiini Oy:n tarjoamalla Suomessa sijaitsevalla palvelinkapasiteetilla. Pääasiallinen tietojen käyttö- ja tallennuspaikka on täten Suomi, mutta varmuuskopioita tehdään myös muihin EU-maihin (Amazon Web Services, Irlanti ja Saksa, tilanne 23.4.2018).Käyttämämme palveluntarjoajat täyttävät ISO/IEC 27001-standardin (ISMS). Yhteydenpito palvelimelle tapahtuu aina salattujen vpn -yhteyksien välityksellä.
 • Edellä mainittujen suojaustoimien lisäksi henkilötunnus on poistettu kaikista asiakkaalle ja yrityksen ulkopuolelle lähtevistä asiakirjoista ja muista sähköisistä dokumenteista, kuten tilausvahvistukset, vuokrasopimukset jne. Henkilötunnus myös säilytetään alkukäsittelyn jälkeen vuokrausjärjestelmässämme piilotetussa tilassa.

Evästeet

Käytämme sivuillamme evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä.

Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan myös hyödyntää viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa. Vierailijaa ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän täyttäessä lomakkeen sivustollamme. Evästeiden avulla kerätään seuraavanlaisia tietoja:

–  vierailijan IP-osoite

–  vierailun ajankohta

–  selatut sivut ja sivujen katseluajat

–  vierailijan selain

Sinun oikeutesi

Sivuillamme vierailevalla käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen ja jo tallennettujen evästeiden poistamisen. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivuston toiminnallisuuteen.

GOOGLE ANALYTICS

Sivustolta kerätään käyttöstatistiikkaa Google Analytics -palveluun, jonka tarkoituksena on sivuston seuranta, kehittäminen ja markkinoinnin suunnitteleminen. Kerättävästä datasta ei voida yksilöidä tietoja yksittäiseen käyttäjään tai henkilöön.

Lisäksi sivustolla on käytössä kohderyhmätieto- ja aihepiiritiedon keräys (Google Analytics Demographics), jolla tallennetaan käyttäjästä mm. ikä, sukupuoli ja käyttäjän aihepiirit. Näiden tietojen keräämiseen liittyviä asetuksia voit muuttaa omalla Google-tililläsi osoitteessa https://www.google.com/settings/ads Google Analytics seurannan voit ottaa halutessasi pois käytöstä Chrome- selaimen lisäosalla.

Tietojen luovuttaminen

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta markkinointitarkoitukseen. Tietoja ei normaalitilanteessa luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan luovuttaa vain seuraavissa tilanteissa:

 • Jos asiakkaan tilaaman palvelun toteuttaminen sitä edellyttää.
 • Saatavanperintätarkoituksessa perintätoimistolle.
 • Suomen lainsäädännön edellyttämissä tilanteissa.

Tietoja luovutetaan vain sen verran, kuin se kussakin edellä mainitussa tilanteessa on tarpeellista.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole organisaation tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ottamalla yhteys rekisterinpitäjän asiakaspalveluun tai rekisterin yhteyshenkilöön suomeksi tai englanniksi. Tarkastuspyyntö on allekirjoitettava. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteys rekisterinpitäjän asiakaspalvelupisteeseen.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto on oikaistava, poistettava tai täydennettävä. Korjauspyyntö tulee tehdä omakätisesti allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä organisaation asiakaspalveluun tai henkilörekisterin ylläpitäjälle. Pyynnössä tulee yksilöidä mitä tietoja vaaditaan korjattavaksi ja millä perusteella. Korjaaminen toteutetaan viivytyksettä.

Virheen korjaamisesta ilmoitetaan sille, jolta virheelliset tiedot on saatu tai jolle tiedot on luovutettu. Korjauspyynnön epäämisestä rekisterin vastuuhenkilö antaa kirjallisen todistuksen, jossa mainitaan syyt, joiden vuoksi korjauspyyntö on evätty. Asianomainen voi saattaa epäämisen tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

Rajoittamisoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojenkäsittelyn rajoittamista esim. jos rekisterissä olevat henkilötiedot ovat virheelliset. Yhteydenotot rekisterin vastuuhenkilölle.

Vastustamisoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevia henkilötietoja sekä rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen oikaisemista tai poistamista. Pyynnöt voi osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle. Mikäli toimit yritys- tai organisaation yhteyshenkilönä ei tietojasi voida poistaa tänä aikana.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Mikäli katsot, että sinua koskevassa henkilötietojen käsittelyssä on rikottu tietosuoja-asetusta, niin sinulla on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle. Kantelun voit tehdä myös siinä jäsenvaltiossa, jossa sinulla on vakinainen asuinpaikka tai työpaikka. Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki

p. 029 56 66700

tietosuoja@om.fi www.tietosuoja.fi

BACK TO TOP
Tallenna ostoskori
Ostoskorisi tallennetaan yksilöidyllä osoitteella. Sinä tai kuka tahansa muu voitte käyttää luotua osoitetta ostoskorin sisällön tarkasteluun. Ostoskori säilytetään 30 päivää.
Takaisin Tallenna ostoskori
Ostoskorisi sisältö tallennetaan. Voit lähettää ostoskorin tiedot itsellesi tai esimerkiksi kaverillesi ja palauttaa ostoskorisi sisällön helposti. Ostoskori säilytetään 30 päivää.
Ostoskori lähetettiin onnistuneesti.

X